کاغذ بی خط

آنچه در پی‌اش می‌دویم به گمان رسیدن و بدان امید بسته‌ایم برای رستگاری در زندگی‌، اندیشه حرکت به سوی کمال است. یک باور ذاتی به مرتبه عظیم انسانی که تمامیت درونی و بیرونی وجودمان را آکنده ساخته و در پرتو خودشناسی و به دنبال آن پرداختن به علاقمندی‌ها تجلی می‌یابد. در این مسیر، به تدریج رشد و تحول حاصل شده و انسان تکامل می‌یابد»»» ادامه کاغذ بی خط