پاسخ‌ها درونِ خودِ تواَند

زندگیِ اغلب ما در گذشته و آینده می‌گذرد بنابراین تعجبی ندارد که صرفاً در پیامدهای مثبت یا منفی تصمیم‌هایمان زندگی کنیم. یا محزون از انتخابی نادرست، زانوی غم بغل گرفته‌ایم و زندگی خویش را اشتباهی بیش نمی‌بینیم، یا برای انتخابی درست، در لذتی کوتاه و اندوهی دراز غرقه‌ایم. در هر دو حالت، ما نگران آینده‌ایم و این نگرانی، دستاوردی جز حزن و اندوه نخواهد»»» ادامه پاسخ‌ها درونِ خودِ تواَند

طرح خطی یک زندگی

تجربه‌ی ناکامی از جمله دردناکترین مسائل روحی است. نشدن‌های پیاپی آدمی را از درون فرتوت می‌کند. روزی به این دنیا می‌آیی و فقط نگاه می‌شوی تا بیاموزی. رفتارهای اطرافیان، برایت الگوهایی غیر قابل تغییر می‌سازد و تو آن‌ها را اصل می‌پنداری و درون اندازی می‌کنی. اما وقتی که اولین ناکامی را به واسطه پیروی از همین الگوها تجربه می‌کنی، درمی‌یابی که یک جای کار»»» ادامه طرح خطی یک زندگی

و سفر آغاز بود 

واقعیت این است که تو با به وجود آمدنت، درگیر بازی پیچیده و به ظاهر ساده‌ی حیات شده‌ای. به دنیا می‌آیی، رشد می‌کنی، تجربه می‌کنی، به دست می‌آوری و از دست می‌دهی. این چرخه تکرار می‌شود تا در نهایت با مرگ توقف یابی. اما این روند، هرگز هزارتوی پیچیده، مبهم و راز آلود هستی‌ را نشانت نمی‌دهد مگر اینکه با تک تک لحظات و»»» ادامه و سفر آغاز بود